Park Bossche Vest

ONDERWERP
BNA-BAI ideeënprijsvraag, Dag van de Architectuur 2012, ‘Reset het Heetmanplein’.
Bedenk een nieuwe entree voor ‘s-Hertogenbosch en geef daarmee opnieuw betekenis aan de plek.

CONCEPT
De vraag hoe de geschiedenis te hanteren is in voorgestelde toekomstscenario’s in zekere zin ontleent aan herinnering identiteitsverlening en traditie.
De uiteindelijke keuze ten aanzien van behoud en vernieuwing vind plaats op basis van het beeld dat we hebben van de samenleving waar we vorm aan
willen geven.

Ontwerp voor de zuidpoort tot de stad, waarin het samenvallen van de oude en nieuwe entree en uitgang, de historie en het heden te ervaren zijn.

Dit ontwerp wil conserveren en moderniseren in eenzelfde ingreep. Het plan wil de leegte voor de stad conserveren en ruimte geven aan de stadsbewoners.

UITWERKING
De kop van Bastion Vught van de stad ‘s-Hertogenbosch was, en is tot op de dag van vandaag, in fysieke zin de overgang tussen de oude Bossche vestingswerken enerzijds en het beschermde landschap van het Bossche Broek anderzijds. Het is uniek dat sinds de middeleeuwen de plek van toegang tot de stad ongewijzigd is gebleven.

Dit ontwerp wil conserveren en moderniseren in eenzelfde ingreep. Het plan wil de leegte voor de stad conserveren en ruimte geven aan de stadsbewoners.
Deze leegte zorgt ervoor dat de overgang, van en naar de stad, voelbaar gemaakt wordt. De leegte heeft in dit plan de invulling van park gekregen op
5 minuten lopen van de Markt en het centrum van de stad.

Stadsbewoners en dagjesmensen kunnen hier genieten van de historische en landschappelijke elementen op deze locatie. Dit nieuwe park krijgt een
verblijfsfunctie, tussen stad en land, waarbij de nadruk ligt op de doorwaadbaarheid voor de trappers en de stappers (fietsers en voetgangers).
Dit ontwerp laat slim nieuwe routes samenvallen met historische lagen¹, door gebruik te maken van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten².
Zo kun je als stapper een onderdoorgang nemen, langs de oude vestingsmuren, naar de overkant van het park. Of als trapper, een snelle route nemen
van binnen naar buiten de stad, over de nieuwe vestingsbrug. De auto blijft in dit park vertegenwoordigt maar resteert uit een modernistische tijd.
De auto is passant en trekt aan je voorbij van buiten naar binnen de stad en vice versa.

1. Historische elementen: stadswal, brug, zonnewijzer, kanonnen.
2. Landschappelijke kwaliteiten: uitzicht, beschermde natuur, hoogteverschillen en water.

SLOTWOORD
Park Bossche Vest is een verbinder; tussen vestingsstad en achterland, tussen cultuur en natuur en tot slot tussen toen en nu.

In samenwerking met Architectenbureau Cappetijn.