Disclaimer

Op alle door lab-R verzonden e-mails is onderstaande disclaimer van toepassing:

De informatie verzonden via e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde zonder toestemming van de afzender of geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is onrechtmatig. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan. U wordt verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

lab-R staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Iedere aansprakelijkheid in verband hiermee wordt dan ook afgewezen.